ftn.fedex.com Gebruiksvoorwaarden

FedEx Trade Networks Transport & Brokerage, Inc. De inhoud van deze website wordt door de wet beschermd, waaronder internationale en Verenigde Staten wetten met betrekking tot auteursrecht, handelsmerken en andere wetten. Alle rechten voorbehouden.

DE VOLGENDE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN FTN.FEDEX.COM, MET INBEGRIP VAN MY GLOBAL TRADE DATA EN WORLDTARIFF.COM. DOOR HET BEKIJKEN OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE WORDT U GEACHT AKKOORD TE GAAN, VOOR UZELF EN VOOR DE ENTITEIT DIE U VERTEGENWOORDIGD (HIERNA SAMEN „U” OF „UW”), MET ALLE ONDERSTAANDE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN.

FEDEX TRADE NETWORKS, OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, KUNNEN WIJZIGINGEN OF MODIFICATIES AANBRENGEN IN DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN OP ELK OGENBLIK ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING, EN DOOR HET NADERHAND BEKIJKEN OF GEBRUIK VAN FTN.FEDEX.COM EN WORLDTARIFF.COM WORDT U GEACHT AKKOORD TE GAAN MET DE WIJZIGINGEN EN MODIFICATIES. ER ZIJN MOGELIJK AANVULLENDE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN IN FTN.FEDEX.COM EN WORLDTARIFF.COM WAARAAN UW GEBRUIK VAN FUNCTIES, VOORZIENINGEN, INFORMATIE EN APPLICATIES DIE VIA FTN.FEDEX.COM EN WORLDTARIFF.COM BESCHIKBAAR ZIJN IS ONDERWORPEN.


 1. Definities
 2. Gebruik van fedex.com
 3. fedex.com Login Registration
 4. Wijzigingen aan ftn.fedex.com
 5. Beëindiging van gebruik
 6. Eigendom
 7. Afwijzing van garantie
 8. Beperking van aansprakelijkheid
 9. Schadeloosstelling
 10. Koppelingen naar andere sites
 11. Privacy-beleid
 12. Export
 13. Toepasselijke wet en deelbaarheid

Deel 1: Definities.

Inhoud: informatie, grafische symbolen, producten, kenmerken, functionaliteit, diensten en koppelingen op ftn.fedex.com en worldtariff.com, met inbegrip van My Global Trade Data.

FedEx Trade Networks: FedEx Trade Networks, Incorporated, haar moedermaatschappij en dochtermaatschappijen, en de dochtermaatschappijen van haar moedermaatschappij

U: Uzelf en de entiteit die u vertegenwoordigt

Deel 2. Gebruik van ftn.fedex.com en worldtariff.com.

ftn.fedex.com en worldtariff.com worden uitsluitend beschikbaar gesteld voor gebruik door actuele en potentiële klanten van FedEx Trade Networks voor interactie met FedEx Trade Networks en mogen niet door enig ander persoon of entiteit of voor enige andere doeleinden gebruikt worden. Met name alle informatie en diensten mogen uitsluitend door actuele en potentiële klanten van FedEx Trade Networks voor hun eigen verzendingen gebruikt worden. Het gebruik van ftn.fedex.com of worldtariff.com om informatie te verstrekken of verzendingen voor te bereiden door of ten gunste van 3PL-vervoerders is uitdrukkelijk verboden.

Het gebruik van automatische belsystemen teneinde informatie te verkrijgen via ftn.fedex.com of worldtariff.com is uitdrukkelijk verboden.

FedEx Trade Networks accepteert geen ideeën, concepten, of technieken voor nieuwe diensten of producten via ftn.fedex.com of worldtariff.com. Indien zulke informatie ontvangen wordt, zal het niet als vertrouwelijk worden beschouwd en FedEx Trade Networks zal vrij zijn om zulke informatie te gebruiken, verspreiden en exploiteren naar eigen goeddunken.en op welke manier dan ook

Deel 3. ftn.fedex.com en worldtariff.com Login Registration.

U kunt ervoor kiezen om op ftn.fedex.com en/of worldtariff.com te registreren teneinde toegang tot interactieve functies op ftn.fedex.com en worldtariff.com te verkrijgen. ftn.fedex.com Login geeft u toegang tot My Global Trade Data at ftn.fedex.com. worldtariff.com Login geeft u toegang tot WorldTariff gegevens op ftn.fedex.com.

Indien U registreert op ftn.fedex.com en/of worldtariff.com, dan gaat U akkoord met het verstrekken van juiste en actuele gegevens over Uzelf in antwoord op de prompts op de Login Registration paginas en met de informatie in Uw online-profiel te onderhouden en onmiddellijk bij te werken teneinde het juist en actueel te houden.

Tijdens het registratieproces voor ftn.fedex.com en/of worldtariff.com Login Registration, ontvangt u een gebruikers-ID en wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord en de gebruikers-ID en u bent ook verantwoordelijk voor alle activiteiten die via Uw wachtwoord en gebruikers-ID plaatsvinden. U stemt ermee in (a) FedEx Trade Networks onmiddellijk van alle ongeoorloofd gebruik van Uw wachtwoord en gebruikers-ID op de hoogte te brengen en (b) ervoor te zorgen dat U Uw ftn.fedex.com en worldtariff.com sessies afsluit na het einde van ieder bezoek.

Deel 4: Wijzigingen aan ftn.fedex.com en worldtariff.com.

ftn.fedex.com en worldtariff.com en de Inhoud daarvan kunnen op elk moment worden gewijzigd, verwijderd of bijgewerkt zonder enige kennisgeving.

Deel 5: Beëindiging van gebruik.

FedEx Trade Networks mag op elk willekeurig moment ftn.fedex.com en/of worldtariff.com zonder kennisgeving beëindigen of opschorten, en FedEx Trade Networks mag, volledig naar eigen goeddunken, Uw gebruik en dat door andere gebruikers blokkeren, beëindigen of opschorten op elk willekeurig moment, en om welke reden dan ook, zelfs als de toegang voor anderen blijft toegestaan.

Deel 6: Eigendom.

ftn.fedex.com, worldtariff.com en de Inhoud daarvan worden door internationale en Verenigde Staten wetten met betrekking tot auteursrecht, handelsmerken en andere wetten beschermd. © 1995- FedEx. Alle rechten voorbehouden. Met name draagt FedEx Trade Networks geen eigendomsrechten aan een ander over in ftn.fedex.com, worldtariff.com, of in enige Inhoud afgebeeld op of beschikbaar gesteld via ftn.fedex.com of worldtariff.com door toegang te verlenen tot ftn.fedex.com en worldtariff.com. Het is de Klant verboden enig onderdeel of de Inhoud van ftn.fedex.com, worldtariff.com te kopiëren, te wijzigen, te vertalen, te verzenden, te verspreiden, aan te passen, te reproduceren, te decompileren, na te bouwen [reverse-engineer], of te disassembleren.

Deel 7: Afwijzing van garantie.

FTN.FEDEX.COM, WORLDTARIFF.COM, EN DE INHOUD DAARVAN WORDEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN". FEDEX TRADE NETWORKS EN HAAR LICENTIEGEVERS WIJZEN ENIGE EN ALLE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHTEN EN NIET-INBREUK, MET BETREKKING TOT ZULKE INHOUD EN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN DOOR U VAN FTN.FEDEX.COM EN DE INHOUD DAARVAN OF WORLDTARIFF.COM EN DE INHOUD DAARVAN.

FEDEX TRADE NETWORKS UITDRUKKELIJK WIJST AF EN SLUIT UIT ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT FTN.FEDEX.COM, WORLDTARIFF.COM, MY GLOBAL TRADE DATA, EN HET FUNCTIONEREN VAN HET INTERNET, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. FEDEX TRADE NETWORKS GARANDEERT NIET DAT MY GLOBAL TRADE DATA OF WORLDTARIFF AAN ALLE VEREISTEN VAN DE KLANT ZULLEN VOLDOEN OF DAT ZE ZONDER ONDERBREKING OF FOUTEN ZULLEN WERKEN OF DAT ENIGE DEFECTEN IN MY GLOBAL TRADE DATA OF WORLDTARIFF GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN. BOVENDIEN VERSTREKT FEDEX TRADE NETWORKS GEEN GARANTIE EN GEEN VERKLARING MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK DOOR DE KLANT VAN MY GLOBAL TRADE DATA OF WORLDTARIFF.COM IN TERMEN VAN CAPACITEIT, JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, OF ANDERSZINS. GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE, VERKLARING OF RAAD, VERSTREKT DOOR FEDEX TRADE NETWORKS OF EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN FEDEX TRADE NETWORKS, ZAL AANLEIDING GEVEN TOT ENIGE GARANTIE.

Deel 8: Beperking van aansprakelijkheid.

HET GEBRUIK VAN FTN.FEDEX.COM EN DE INHOUD DAARVAN EN WORLDTARIFF.COM EN DE INHOUD DAARVAN IS VOLLEDIG OP UW EIGEN RISICO. FEDEX TRADE NETWORKS IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK TEN OPZICHTE VAN U OF ENIG ANDER PERSOON OF ENTITEIT DIE EEN CLAIM INDIENT VIA U IN VERBAND MET DIRECTE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF ANDERE SCHADEN OP GROND VAN EEN WETSYSTEEM VOOR ENIGERLEI FOUTEN IN OF DE ONMOGELIJKHEID FTN.FEDEX.COM EN DE INHOUD ERVAN OF WORLDTARIFF.COM EN DE INHOUD ERVAN TE GEBRUIKEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADEVERGOEDING VOOR WINSTDERVING, OMZETVERLIES, GEGEVENSVERLIES, OF SCHADE AAN ENIG COMPUTERSYSTEEM, ZELFS ALS U FEDEX TRADE NETWORKS ATTENT GEMAAKT HEEFT OP DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

Deel 9: Schadeloosstelling.

U stemt ermee in om FedEx Trade Networks, haar moederbedrijf, dochterbedrijven en gelieerde bedrijven en hun bestuursleden, commissarissen, werknemers, tussenpersonen en vertegenwoordigers schadeloos te stellen voor en te vrijwaren voor alle claims (i) voortvloeiend uit Uw schending van een van deze bepalingen en voorwaarden, en uit enigerlei handelingen door U verricht met betrekking tot deze website.

Deel 10: Koppelingen naar andere sites.

Er zijn koppelingen op de ftn.fedex.com site en op de worldtariff.com site waarmee U de sites van derden kunt bezoeken. Noch deze websites noch de bedrijven waarvan zij het eigendom zijn worden door FedEx Trade Networks beheerst. FedEx Trade Networks verstrekt geen verklaringen over de informatie verstrekt of beschikbaar gesteld op zulke websites noch over de kwaliteit of accepteerbaarheid van de producten of diensten aangeboden door enig persoon of entiteit naar wie op deze sites wordt verwezen.

FedEx Trade Networks heeft geen tests uitgevoerd en verstrekt geen verklaringen omtrent de juistheid, werking of kwaliteit van de software op zulke websites. U dient het risico te onderzoeken en te analyseren dat verbonden kan zijn met het toegang verkrijgen en gebruik van software op het Internet voordat u het gebruikt.

Deel 11: Privacy-beleid.

Het gebruik van de informatie die op ftn.fedex.com and worldtariff.com van U wordt verkregen is onderworpen aan het The FedEx Trade Networks Privacy Policy.

Deel 12: Export.

U aanvaardt alle verantwoordelijkheid voor het naleven van alle wetten en reglementen van de Verenigde Staten of enig ander land waarvan U toegang verkrijgt tot ftn.fedex.com en/of worldtariff.com met betrekking tot de toegang, het gebruik, het exporteren, herexporteren en importeren van enige Inhoud afgebeeld op of beschikbaar gesteld via ftn.fedex.com en worldtariff.com.

U erkent en accepteert dat u geen Inhoud zult exporteren of importeren naar enig land waarna het exporteren of importeren ingeperkt is volgens de wetten van de Verenigde Staten, dat U niet de nationaliteit bezit van een van die landen, dat U niet een "Denied Party" bent die op de "U.S. Denied Persons List" staat, dat U niet een "Special Designated National" bent die op de "Specially Designated Nationals" lijst van het U.S. Treasury Department staat, en dat de Inhoud niet gebruikt zal worden voor het ontwerpen, ontwikkelen of de productie van atoom-, chemische en biologische wapens.

Deel 13: Toepasselijke wet en deelbaarheid.

Deze Overeenkomst en Uw gebruik van ftn.fedex.com en worldtariff.com zijn onderworpen en worden uitgelegd conform de wetten van de Verenigde Staten van Amerika en de staat Tennessee, met uitzondering van diens internationaal privaatrecht. Als een ter zake bevoegde rechtbank een bepaling of een deel van een bepaling in deze Overeenkomst als onuitvoerbaar bevindt om welke reden dan ook, dan zal die bepaling in de ruimste mate worden uitgevoerd.

Elke anklacht met betrekking tot ftn.fedex.com, worldtariff.com of deze Overeenkomst moet worden ingediend binnen één jaar nadat de claim of aanklacht zich heeft voorgedaan of het zal verjaren en moet bij een ter zake bevoegde rechtbank in Shelby County, Tennessee aanhangig gemaakt worden. Deze Overeenkomst mag niet worden gewijzigd of veranderd zonder schriftelijke toestemming van FedEx Trade Networks.