Podmínky používání stránky ftn.fedex.com

© FedEx Trade Networks Transport & Brokerage, Inc. Obsah těchto stránek je chráněn americkými mezinárodními autorskými právy, ochrannou známkou a jinými zákony. Všechna práva vyhrazena.

POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK FTN.FEDEX.COM, VČETNĚ MY GLOBAL TRADE DATA A WORLDTARIFF.COM, SE ŘÍDÍ NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI. ZOBRAZENÍ WEBOVÉ STRÁNKY JE CHÁPÁNO JAKO SOUHLAS VÁŠ NEBO OSOBY, KTEROU ZASTUPUJETE (DÁLE JEN SPOLEČNĚ „VY“ NEBO „VAŠE“), SE VŠEMI PODMÍNKAMI UVEDENÝMI NÍŽE.

SPOLEČNOST FEDEX TRADE NETWORKS NEBO JEJÍ POBOČKY MOHOU V BUDOUCNOSTI PROVÉST ZMĚNY NEBO ÚPRAVY TĚCHTO PODMÍNEK, A TO KDYKOLIV A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, PŘIČEMŽ VAŠE NÁSLEDNÉ ZOBRAZENÍ NEBO POUŽÍTÍ WEBOVÝCH STRÁNEK FTN.FEDEX.COM A WORLDTARIFF.COM BUDE CHÁPANO JAKO VÁŠ SOUHLAS S TAKOVÝMITO ZMĚNAMI ČI ÚPRAVAMI. MOHOU EXISTOVAT JESTĚ DALŠÍ PODMÍNKY OBSAŽENÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH FTN.FEDEX.COM A WORLDTARIFF.COM, KTERÝMI SE ŘÍDÍ VAŠE POUŽÍTÍ NĚKTERÝCH FUNKCÍ, PRVKŮ, INFORMACÍ A APLIKACÍ OBSAŽENÝCH NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH FTN.FEDEX.COM A WORLDTARIFF.COM.


 1. Definice pojmů
 2. Použití fedex.com
 3. fedex.com Přihlášení Registrace
 4. Změny ftn.fedex.com
 5. Ukončení používání
 6. Vlastnictví
 7. Zřeknutí se záruky
 8. Omezení odpovědnosti
 9. Odškodnění
 10. Odkazy na jiné webové stránky
 11. Ochrana osobních údajů
 12. Export
 13. Rozhodné právo a oddělitelnost

Článek 1. Definice pojmů.

Obsah: Informace, grafika, produkty, prvky, funkce, služby a odkazy na ftn.fedex.com a worldtariff.com, včetně My Global Trade Data.

FedEx Trade Networks: FedEx Trade Networks, Incorporated, její mateřské a dceřiné společnosti, dceřiné společnosti její mateřské společnosti.

Vy: Vy a osoba, kterou zastupujete

Článek 2. Použití ftn.fedex.com a worldtariff.com.

Webové stránky ftn.fedex.com a worldtariff.com jsou poskytovány výhradně pro použití současnými a potenciálními zákazníky společnosti FedEx Trade Networks pro komunikaci s FedEx Trade Networks a nesmějí být používány kteroukoli jinou osobu pro jakékoli jiné účely. Konkrétně pak všechny informace a služby mohou být používány pouze současnými a potenciálními zákazníky společnosti FedEx Trade Networks pro účely jejich vlastních zásilek. Použití webových stránek ftn.fedex.com nebo worldtariff.com pro poskytnutí informací či přípravu zásilek ze strany či ve prospěch jakékoli zasilatelské třetí strany je výslovně zakázáno.

Použití automatických telefonních zařízení a zařízení pro automatické žádosti pro účely získání informací z webových stránek ftn.fedex.com nebo worldtariff.com je přísně zakázáno.

Společnost FedEx Trade Networks prostřednictvím webových stránek ftn.fedex.com nebo worldtariff.com nepřijímá jakékoli nápady, koncepty nebo techniky pro nové služby či produkty. Pokud společnost FedEx Trade Networks takovéto informace obdrží, nebudou považovány za důvěrné a FedEx Trade Networks je smí volně používat, sdělovat či využívat, a to jakýmkoli způsobem.

Článek 3. Registrace pro přihlášení na ftn.fedex.com a worldtariff.com.

Můžete se zaregistrovat na webových stránkách ftn.fedex.com nebo worldtariff.com pro získání přístupu k interaktivním funkcím na ftn.fedex.com a worldtariff.com. Přihlášením na webové stránky ftn.fedex.com vám bude poskytnut přístup k My Global Trade Data na ftn.fedex.com. Přihlášením na webové stránky worldtariff.com vám bude poskytnut přístup k datům WorldTariff na ftn.fedex.com.

Registrací na webových stránkách ftn.fedex.com nebo worldtariff.com souhlasíte s poskytnutím přesných a aktuálních informací o své osobě, jak je požadováno v registraci pro přihlášení, a také s tím, že budete včasně svůj internetový profil aktualizovat přesnými a aktuálními informacemi.

Po registraci na webových stránkách ftn.fedex.com nebo worldtariff.com získáte uživatelské jméno a heslo. Nesete odpovědnost za zachování důvěrnosti hesla a uživatelského jména a také za všechny činnosti uskutečněné pod vaším heslem a uživatelským jménem. Souhlasíte s tím, (a) že neprodleně informujete společnost FedEx Trade Networks o jakémkoli neoprávněném použití vašeho uživatelského jména a hesla a (b) že při ukončení návštěvy webových stránek ftn.fedex.com a worldtariff.com ukončíte všechny své operace.

Článek 4. Změny ftn.fedex.com a worldtariff.com.

Webové stránky ftn.fedex.com a worldtariff.com a jejich obsah mohou být změněny, smazány či aktualizovány, a to kdykoliv a bez předchozího upozornění.

Článek 5. Ukončení používání

Společnost FedEx Trade Networks může přerušit činnost, pozastavit či upravit webové stránky ftn.fedex.com nebo worldtariff.com kdykoliv a bez předchozího upozornění a stejně tak může společnost FedEx Trade Networks zablokovat, smazat či pozastavit váš přístup či přístup jiného uživatele na webové stránky ftn.fedex.com nebo worldtariff.com kdykoli z jakéhokoli důvodu a na základě vlastního uvážení i za předpokladu, že ostatním bude přístup i nadále umožněn.

Článek 6. Vlastnictví

Webové stránky ftn.fedex.com, worldtariff.com a jejich obsah jsou chráněny americkými a mezinárodními autorskými právy, ochrannou známkou a jinými zákony. ©1995-2010 FedEx. Veškerá práva vyhrazena. Společnost FedEx Trade Networks nepřevádí na žádnou osobu prostřednictvím umožnění přístupu na webové stránky ftn.fedex.com a worldtariff.com jakákoli vlastnická práva týkající se ftn.fedex.com, worldtariff.com nebo jejich obsahu, který je obsažen či je dostupný prostřednictvím ftn.fedex.com nebo worldtariff.com. Zákazník nesmí kopírovat, upravovat, překládat, přenášet, distribuovat, upravovat, reprodukovat, dekompilovat, dekódovat nebo rozkládat jakékoli části webových stránek ftn.fedex.com, worldtariff.com či jejich obsahu.

Článek 7. Zřeknutí se záruky.

WEBOVÉ STRÁNKY FTN.FEDEX.COM, WORLDTARIFF.COM AND JEJICH OBSAH JSOU POSKYTOVÁNY POUZE V TAKOVÉ PODOBĚ, V JAKÉ JSOU. SPOLEČNOST FEDEX TRADE NETWORKS A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ SE VE VZTAHU K TAKOVÉMU OBSAHU A K VAŠÍ SCHOPNOSTI ČI NESCHOPNOSTI WEBOVÉ STRÁNKY FEDEX.COM A JEJICH OBSAH NEBO A JEJICH OBSAH VYUŽÍVAT ZŘÍKAJÍ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH I PŘEDPOKLÁDANÝCH, NAPŘÍKLAD VYPLÝVAJÍCÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU, PRÁVNÍHO TITULU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV JINÝCH SUBJEKTŮ

SPOLEČNOST FEDEX TRADE NETWORKS SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ A VYLUČUJE VEŠKERÉ ZÁRUKY VE VZTAHU K WEBOVÝM STRÁNKÁM FTN.FEDEX.COM, WORLDTARIFF.COM, MY GLOBAL TRADE DATA A FUNGOVÁNÍ INTERNETU, VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH, A TO NAPŘÍKLAD VYPLÝVAJÍCÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. SPOLEČNOST FEDEX TRADE NETWORKS NEZARUČUJE, ŽE MY GLOBAL TRADE DATA NEBO WORLDTARIFF BUDOU SPLŇOVAT VEŠKERÉ POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ A ŽE JEJICH ČINNOST NEBUDE PŘERUŠENA, BEZCHYBNÁ ČI ŽE BUDE JAKÁKOLI ZÁVADA OBSAŽENÁ V GLOBAL TRADE DATA ČI WORLDTARIFF OPRAVENA. SPOLEČNOST FEDEX TRADE NETWORKS DÁLE NEZARUČUJE ANI NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ VE VZTAHU K VÝSLEDKŮM POUŽÍVÁNÍ MY GLOBAL TRADE DATA NEBO WORLDTARIFF.COM ZÁKAZNÍKEM, CO SE TÝČE JEJICH SCHOPNOSTI, SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ČI JINAK. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÉ INFORMACE, PROHLÁŠENÍ ČI RADA POSKYTNUTÁ ZE STRANY SPOLEČNOSTI FEDEX TRADE NETWORKS NEBO POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE FEDEX TRADE NETWORKS NEVYTVÁŘÍ ZÁRUKU.

Článek 8. Omezení odpovědnosti

POUŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK FTN.FEDEX.COM A JEJICH OBSAHU A WORLDTARIFF.COM A JEJICH OBSAHU JE ZCELA NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. SPOLEČNOST FEDEX TRADE NETWORKS V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ČI JINÉ OSOBĚ NÁROKUJÍCÍ SI VE VAŠEM ZASTOUPENÍ JAKÁKOLI PŘÍMÁ, NEPŘÍMÁ, NÁSLEDNÁ, NÁHODNÁ ČI JINÁ ODŠKODNĚNÍ, V RÁMCI JAKÉHOKOLI PRÁVA, VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ ČI NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT WEBOVÉ STRÁNKY FTN. FEDEX.COM A JEJICH OBSAH NEBO WORLDTARIFF.COM A JEJICH OBSAH ČI CHYB V NICH OBSAŽENÝCH, A TO NAPŘÍKLAD ODŠKODNĚNÍ UŠLÉHO ZISKU, PODNIKÁNÍ, DAT ČI ŠKOD VZNIKLÝCH NA POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMECH, A TO I PŘESTOŽE BYLA SPOLEČNOST FEDEX TRADE NETWORKS O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉHOTO ODŠKODNĚNÍ INFORMOVÁNA.

Článek 9. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodníte a zbavíte odpovědnosti společnost FedEx Trade Networks, její mateřské, dceřiné a přidružené společnosti a jejich členy statutárních orgánů, ředitele, zaměstnance, agenty i zástupce ve vztahu k jakýmkoli nárokům (i) vyplývajícím z Vašeho porušení některé z těchto podmínek či jakékoli vaší činnosti ve spojitosti s těmi webovými stránkami.

Článek 10. Odkazy na jiné webové stránky

Na webových stránkách ftn.fedex.com a worldtariff.com jsou obsaženy odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto webové stránky ani jejich majitelé nejsou ovládáni společností FedEx Trade Networks. Společnost FedEx Trade Networks nečiní žádná prohlášení týkající se informací poskytovaných nebo zveřejněných na takovýchto webových stránkách či kvality a přijatelnosti výrobků nebo služeb nabízených osobami zmíněnými na takovýchto webových stránkách.

Společnost FedEx Trade Networks neprovedla žádné testy a nečiní žádná prohlášení ve vztahu ke správnosti, funkci či kvalitě jakéhokoli softwaru obsaženého na takovýchto webových stránkách. Před použitím byste měli prošetřit a vyhodnotit rizika, která mohou vzniknout na základě přístupu k takovémuto softwaru na internetu a jeho používání.

Článek 11. Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti FedEx Trade Networks upravují využívání informací získaných od vás prostřednictvím webových stránek ftn.fedex.com a worldtariff.com.

Článek 12. Export

Přejímáte veškerou odpovědnost za dodržování všech zákonů a předpisů Spojených států amerických a dalších zemí, ze kterých můžete vstoupit na webové stránky ftn.fedex.com nebo worldtariff.com, co se týče přístupu, použití, exportu, reexportu a importu jakéhokoli obsahu dostupného prostřednictvím ftn.fedex.com a worldtariff.com.

Uznáváte a souhlasíte, že nebudete exportovat nebo importovat jakýkoliv obsah do země, do které je export či import zakázán na základě zákonů Spojených států amerických, že nejste občanem žádné z těchto zemí, že nejste zakázanou osobou uvedenou na seznamu zakázaných osob Spojených států amerických, že nejste občanem zvláště určených zemí ze seznamu zvláště určených zemí Ministerstva financí Spojených států amerických a že obsah nebude použit pro návrh, vývoj či výrobu nukleárních, chemických či biologických zbraní.

Článek 13. Rozhodné právo a oddělitelnost

Tato dohoda a vaše používání webových stránek ftn.fedex.com a worldtariff.com se řídí a budou vykládány v souladu se zákony Spojených států amerických a státu Tennessee, s výjimkou ustanovení u konfliktu práva. Pokud z jakéhokoli důvodu příslušný soud shledá kterékoli ustanovení této dohody nebo jeho část nevymahatelnými, bude takovéto ustanovení vykonáno v maximální přípustné míře.

Jakýkoli důvod žaloby ve vztahu k webovým stránkám ftn.fedex.com, worldtariff.com nebo této dohodě musí být oznámen do jednoho roku od vzniku nároku nebo příčiny žaloby, jinak bude zamítnut a musí být podán u příslušné jurisdikce okresu Shelby v Tennessee. Tato dohoda nesmí být změněna či upravena bez písemného souhlasu společnosti FedEx Trade Networks.