ftn.fedex.com Zasady użytkowania

© FedEx Trade Networks Transport & Brokerage, Inc. Treść niniejszej witryny jest chroniona przepisami prawa autorskiego i przepisami prawa znaków towarowych oraz innymi przepisami według zasad prawa międzynarodowego i prawa Stanów Zjednoczonych. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG WITRYNY FTN.FEDEX.COM, W TYM MY GLOBAL TRADE DATA I WORLDTARIFF.COM PODLEGAJĄ PONIŻSZYM WARUNKOM UŻYTKOWANIA. PRZEGLĄDANIE LUB UŻYTKOWANIE NINIEJSZEJ WITRYNY BĘDZIE RÓWNOWAŻNE Z WYRAŻENIEM ZGODY, W IMIENIU WŁASNYM I REPREZENTOWANEGO PODMIOTU (ZWANYCH DALEJ ŁĄCZNIE "UŻYTKOWNIKIEM"), NA WSZYSTKIE WARUNKI UŻYTKOWANIA ZAMIESZCZONE PONIŻEJ.

SPÓŁKA FEDEX TRADE NETWORKS ORAZ JEJ PRZEDSIĘBIORSTWA ZALEŻNE ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO WPROWADZENIA W PRZYSZŁOŚCI ZMIAN LUB MODYFIKACJI DO TREŚCI WARUNKÓW UŻYTKOWANIA W DOWOLNYM MOMENCIE I BEZ UPRZEDZENIA, A PÓŹNIEJSZE PRZEGLĄDANIE LUB UŻYTKOWANIE WITRYN FTN.FEDEX.COM I WORLDTARIFF.COM PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĘDZIE RÓWNOWAŻNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA WPROWADZONE ZMIANY I MODYFIKACJE. W WITRYNACH FTN.FEDEX.COM I WORLDTARIFF.COM OBOWIĄZYWAĆ MOGĄ DODATKOWE WARUNKI UŻYTKOWANIA, KTÓRYM PODLEGAJĄ ZASADY KORZYSTANIA Z WYBRANYCH FUNKCJI, OPCJI, INFORMACJI LUB APLIKACJI DOSTĘPNYCH W WITRYNACH FTN.FEDEX.COM I WORLDTARIFF.COM.


 1. Definicje
 2. Korzystanie z witryny fedex.com
 3. Rejestracja w fedex.com
 4. Zmiany w witrynie ftn.fedex.com
 5. Rozwiązanie umowy
 6. Prawa własności
 7. Wyłączenie gwarancji
 8. Ograniczenie odpowiedzialności
 9. Zwolnienie z odpowiedzialności odszkodowawczej
 10. Łącza do innych witryn internetowych
 11. Polityka prywatności
 12. Eksport
 13. Prawo kontrolujące i rozłączność postanowień

Ustęp 1. Definicje.

Treść: informacje, grafika, produkty, opcje, funkcje, usługi i łącza zamieszczone w witrynach ftn.fedex.com i worldtariff.com, w tym My Global Trade Data.

FedEx Trade Networks: Spółka FedEx Trade Networks, Incorporated, jej spółka macierzysta i przedsiębiorstwa zależne oraz przedsiębiorstwa zależne spółki macierzystej

Użytkownik: Użytkownik witryny oraz podmiot przez niego reprezentowany

Ustęp 2. Korzystanie z witryny fedex.com.

Witryny ftn.fedex.com i worldtariff.com są przeznaczone do użytku wyłącznie przez obecnych lub potencjalnych klientów FedEx Trade Networks w celu nawiązania kontaktu z FedEx Trade Networks i nie mogą być wykorzystywane przez żadną inną osobę lub podmiot, w żadnym innym celu. W szczególności wszelkie informacje i usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie przez obecnych lub potencjalnych klientów FedEx Trade Networks na potrzeby realizacji ich własnych przesyłek. Korzystanie z witryny ftn.fedex.com lub worldtariff.com w celu udzielenia informacji lub przygotowania przesyłek przez lub na rzecz nadawców-osób trzecich jest zabronione.

Używanie automatycznych urządzeń łączących lub zapytujących w celu uzyskania informacji z witryn ftn.fedex.com lub worldtariff.com jest zabronione.

FedEx Trade Networks nie przyjmuje pomysłów, koncepcji ani informacji o technikach dotyczących potencjalnych nowych usług lub produktów za pośrednictwem witryn ftn.fedex.com i worldtariff.com. W przypadku otrzymania takich informacji nie będą one uznawane za poufne, a spółka FedEx Trade Networks będzie uprawiona do dowolnego użytkowania, przekazywania i wykorzystania otrzymanych informacji wedle uznania.

Ustęp 3. Rejestracja w fedex.com.

Użytkownik może zarejestrować się w witrynach ftn.fedex.com i/lub worldtariff.com, aby uzyskać dostęp do interaktywnych funkcji ftn.fedex.com i worldtariff.com. Logowanie w witrynie ftn.fedex.com daje dostęp do funkcji My Global Trade Data witryny ftn.fedex.com. Logowanie w witrynie worldtariff.com daje dostęp do danych WorldTariff w witrynie ftn.fedex.com.

Rejestrując się w witrynie ftn.fedex.com i/lub worldtariff.com, Użytkownik zobowiązuje się do udzielenia dokładnych i aktualnych informacji o sobie zgodnie z zaleceniami na stronach rejestracji oraz do późniejszej aktualizacji danych profilu, aby zachować jego dokładność i aktualność.

Podczas rejestracji za pośrednictwem usługi rejestracji ftn.fedex.com i/lub worldtariff.com Użytkownikowi przydzielane są numer identyfikacyjny użytkownika oraz hasło. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła i numeru identyfikacyjnego użytkownika oraz za wszelkie działania przeprowadzone z użyciem tego hasła i numeru użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się (a) natychmiast powiadomić spółkę FedEx Trade Networks o każdym przypadku nieupoważnionego wykorzystania hasła i numeru użytkownika oraz (b) poprawnie wylogowywać się po każdej wizycie w witrynach ftn.fedex.com i worldtariff.com.

Ustęp 4. Zmiany w witrynie ftn.fedex.com.

Witryny ftn.fedex.com i worldtariff.com oraz ich Treść mogą zostać zmienione, usunięte lub zaktualizowane w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Ustęp 5. Rozwiązanie umowy.

Spółka FedEx Trade Networks zastrzega sobie prawo do zamknięcia, zawieszenia lub modyfikacji witryn ftn.fedex.com i/lub worldtariff.com w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Ponadto spółka FedEx Trade Networks zastrzega sobie prawo do zablokowania, anulowania lub zawieszenia dostępu Użytkownika do witryn ftn.fedex.com i/lub worldtariff.com w dowolnym momencie, z dowolnych przyczyn i według swojego uznania, nawet jeśli prawa dostępu innych użytkowników nie ulegną zmianie.

Ustęp 6. Prawa własności.

Witryny ftn.fedex.com, worldtariff.com oraz ich Treść są chronione przepisami prawa autorskiego i przepisami prawa znaków towarowych oraz innymi przepisami według zasad prawa międzynarodowego i prawa Stanów Zjednoczonych. © 1995-2011 FedEx. Wszelkie prawa zastrzeżone. W szczególności spółka FedEx Trade Networks nie przekazuje nikomu poprzez udzielenie dostępu do witryn ftn.fedex.com i worldtariff.com żadnych praw własności dotyczących ftn.fedex.com, worldtariff.com ani żadnej Treści pojawiającej się w lub udostępnionej za pośrednictwem witryny ftn.fedex.com lub worldtariff.com. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikacja, tłumaczenie, transmisja, dystrybucja, adaptacja, odtwarzanie, dekompilacja, inżynieria wsteczna lub dezasemblacja dowolnej części witryn ftn.fedex.com, worldtariff.com lub ich Treści są zabronione.

Ustęp 7. Wyłączenie gwarancji.

WITRYNY FTN.FEDEX.COM, WORLDTARIFF.COM ORAZ ICH TREŚĆ SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE „W JAKIM SĄ". SPÓŁKA FEDEX TRADE NETWORKS I JEJ LICENCJODAWCY ZRZEKAJĄ SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO DANEGO CELU, GWARANCJI NIENARUSZANIA LUB NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA Z DOWOLNEJ TREŚCI ORAZ GWARANCJI ZDOLNOŚCI LUB BRAKU ZDOLNOŚCI UŻYTKOWNIKA DO UŻYTKOWANIA WITRYNY FTN.FEDEX.COM I JEJ TREŚCI LUB WITRYNY WORLDTARIFF.COM I JEJ TREŚCI.

SPÓŁKA FEDEX TRADE NETWORKS W SPOSÓB WYRAŹNY NIE UDZIELA I WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WITRYN FTN.FEDEX.COM, WORLDTARIFF.COM I GLOBAL TRADE DATA ORAZ FUNKCJONOWANIA INTERNETU, JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO DANEGO CELU. SPÓŁKA FEDEX TRADE NETWORKS NIE GWARANTUJE, ŻE APLIKACJE MY GLOBAL TRADE DATA I WORLDTARIFF SPEŁNIĄ WSZYSTKIE WYMAGANIA KLIENTA, LUB ŻE ICH DZIAŁANIE NIE BĘDZIE ZAKŁÓCANE CZY ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE BEZ BŁĘDÓW, ANI ŻE JAKIEKOLWIEK BRAKI W APLIKACJACH MY GLOBAL TRADE DATA I WORLDTARIFF ZOSTANĄ POPRAWIONE. PONADTO SPÓŁKA FEDEX TRADE NETWORKS NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ W ZWIĄZKU Z WYNIKIEM UŻYWANIA PRZEZ KLIENTA APLIKACJI MY GLOBAL TRADE DATA LUB WORLDTARIFF POD WZGLĘDEM MOŻLIWOŚCI, POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB INNYCH WŁAŚCIWOŚCI. ŻADNE USTNE ANI PISEMNE INFORMACJE, OŚWIADCZENIA LUB POWIADOMIENIA WYDANE PRZEZ SPÓŁKĘ FEDEX TRADE NETWORKS LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA FEDEX TRADE NETWORKS NIE STANOWIĄ GWARANCJI.

Ustęp 8. Ograniczenie odpowiedzialności.

KORZYSTANIE Z WITRYN FTN.FEDEX.COM I JEJ TREŚCI ORAZ WORLDTARIFF.COM I JEJ TREŚCI ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA. W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA FEDEX TRADE NETWORKS NIE PONOSI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY ANI PODMIOTU REPREZENTOWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, NASTĘPCZE, PRZYPADKOWE ANI INNE SZKODY WEDŁUG JAKIEJKOLWIEK INTERPRETACJI PRAWNEJ, ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY ZAWARTE W WITRYNIE, ZA KORZYSTANIE LUB NIEMOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z WITRYNY FTN.FEDEX.COM I JEJ TREŚCI LUB WITRYNY WORLDTARIFF.COM I JEJ TREŚCI, W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZA SZKODY WOBEC UTRACONYCH ZYSKÓW, DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, DANYCH LUB ZA USZKODZENIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, NAWET JEŚLI UŻYTKOWNIK ZGŁASZAŁ SPÓŁCE FEDEX TRADE NETWORKS MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Ustęp 9. Zwolnienie z odpowiedzialności odszkodowawczej.

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić od odpowiedzialności odszkodowawczej spółkę FedEx Trade Networks, jej spółkę macierzystą, spółki zależne i stowarzyszone oraz ich dyrekcje, zarządy, pracowników, agentów i przedstawicieli od jakichkolwiek roszczeń (i) powstałych na wskutek złamania przez Użytkownika dowolnego z niniejszych warunków użytkowania oraz jakichkolwiek działań Użytkownika mających związek z niniejszą witryną.

Ustęp 10. Łącza do innych witryn internetowych.

W witrynach ftn.fedex.com oraz worldtariff.com znajdują się łącza pozwalające Użytkownikowi odwiedzać witryny internetowe stron trzecich. Żadna ze tych witryn ani spółek, do których należą, nie jest kontrolowana przez FedEx Trade Networks. Spółka FedEx Trade Networks nie składa żadnych oświadczeń w związku z informacjami zamieszczonymi w tych witrynach lub udostępnionymi za pośrednictwem tych witryn, ani w związku z jakością lub dopuszczalnością produktów lub usług, do których odnoszą się te witryny.

Spółka FedEx Trade Networks nie przetestowała i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących poprawności, działania lub jakości jakiegokolwiek oprogramowania obecnego w tych witrynach. Należy zawsze zbadać i ocenić ryzyko, z którym może się wiązać dostęp do i używanie jakiegokolwiek oprogramowania w Internecie przed uruchomieniem go.

Ustęp 11. Polityka prywatności.

Polityce prywatności FedEx Trade Networks podlegają zasady wykorzystywania informacji o Użytkowniku zebranych w witrynach ftn.fedex.com i worldtariff.com.

Ustęp 12. Eksport.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność ze wszystkimi obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, z których Użytkownik może uzyskać dostęp do witryn ftn.fedex.com i/lub worldtariff.com, stosownymi prawami i przepisami dotyczącymi dostępu, użytkowania, eksportu, reeksportu i importu jakiejkolwiek Treści pojawiającej się w lub dostępnej za pośrednictwem witryn ftn.fedex.com i worldtariff.com.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że nie będzie eksportował ani importował jakiejkolwiek Treści do jakiegokolwiek kraju, do którego eksport lub import jest zabroniony przez prawo Stanów Zjednoczonych, że nie jest narodowości żadnego z tych krajów, że nie jest podmiotem na liście osób zakazanych USA (U.S. Denied Persons List), że nie jest specjalnie oznaczonym obywatelem (Special Designated National) na liście specjalnie oznaczonych obywateli Departamentu Skarbu USA, oraz że Treść nie posłuży do projektowania, rozwoju ani produkcji broni nuklearnej, chemicznej ani biologicznej.

Ustęp 13. Prawo kontrolujące i rozłączność postanowień.

Niniejsza Umowa oraz zasady użytkowania witryn ftn.fedex.com i worldtariff.com podlegają prawu Stanów Zjednoczonych i stanu Tennessee, za wyjątkiem rozbieżności w ich postanowieniach prawnych, i według niego będą interpretowane. Jeżeli z jakiegoś powodu sąd właściwy orzeknie, że którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy – lub jego część – jest niewykonalne, postanowienie to będzie podlegało wykonaniu w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie.

Jakiekolwiek powództwo w związku z witryną ftn.fedex.com, worldtariff.com lub niniejszą Umową musi zostać wszczęte w ciągu jednego roku od powstania roszczenia lub powództwa lub ulegnie przedawnieniu i musi zostać wszczęte w sądzie odpowiedniej jurysdykcji w okręgu Shelby, w stanie Tennessee. Niniejsza Umowa nie może być zmieniana ani modyfikowana bez pisemnej zgody FedEx Trade Networks.