ftn.fedex.com Podmienky používania

© FedEx Trade Networks Transport & Brokerage, Inc. Obsah tejto stránky je chránený zákonmi USA a medzinárodnými zákonmi o ochrane autorských práv a o ochranných známkach. Všetky práva vyhradené.

NASLEDOVNÉ PODMIENKY UPRAVUJÚ POUŽÍVANIE STRÁNKY FTN.FEDEX.COM, VRÁTANE SLUŽIEB MY GLOBAL TRADE DATA A WORLDTARIFF.COM. MÁ SA ZA TO, ŽE PREZERANÍM ALEBO POUŽÍVANÍM TEJTO STRÁNKY STE DALI SÚHLAS VO SVOJOM MENE A V MENE SUBJEKTU, KTORÝ ZASTUPUJETE (V ĎALŠOM TEXTE SPOLOČNE "VY" ALEBO "VÁŠ"), SO VŠETKÝMI NIŽŠIE UVEDENÝMI PODMIENKAMI.

SPOLOČNOSŤ FEDEX TRADE NETWORKS ALEBO JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI MÔŽU V BUDÚCNOSTI KEDYKOĽVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA ZMENIŤ ALEBO UPRAVIŤ TIETO PODMIENKY, PRIČOM NÁSLEDNÝM PREZERANÍM ALEBO POUŽITÍM STRÁNOK FTN.FEDEX.COM A WORLDTARIFF.COM DÁTE SÚHLAS SO ZMENAMI A ÚPRAVAMI. PROSTREDNÍCTVOM FTN.FEDEX.COM A WORLDTARIFF.COM MÔŽU BYŤ STANOVENÉ ĎALŠIE PODMIENKY UPRAVUJÚCE POUŽÍVANIE URČITÝCH FUNKCIÍ, VLASTNOSTÍ, INFORMÁCIÍ A APLIKÁCIÍ DOSTUPNÝCH CEZ FTN.FEDEX.COM A WORLDTARIFF.COM.


 1. Výklad pojmov
 2. Používanie fedex.com
 3. Prihlásenie a registrácia na fedex.com
 4. Zmeny na ftn.fedex.com
 5. Ukončenie používania
 6. Vlastnícke práva
 7. Zrušenie záruky
 8. Obmedzenie zodpovednosti
 9. Náhrada škody
 10. Prepojenie na ďalšie webové stránky
 11. Zásady ochrany súkromia
 12. Vývoz
 13. Rozhodné právo a oddeliteľnosť

Oddiel 1. Výklad pojmov.

Obsah: informácie, grafika, produkty, vlastnosti, funkcie, služby a prepojenia na stránky ftn.fedex.com a worldtariff.com, vrátane služby My Global Trade Data.

FedEx Trade Networks: Spoločnosť FedEx Trade Networks, Incorporated, jej materská spoločnosť a dcérske spoločnosti a dcérske spoločnosti jej materskej spoločnosti

Vy: Vy a subjekt ktorý zastupujete

Oddiel 2. Používanie stránok ftn.fedex.com a worldtariff.com.

Stránky ftn.fedex.com a worldtariff.com sú určené výhradne na používanie súčasnými a potenciálnymi zákazníkmi spoločnosti FedEx Trade Networks na účely výmeny informácií so spoločnosťou FedEx Trade Networks. Nesmie ich použiť žiadna iná osoba alebo subjekt, ani nesmú byť použité na žiadny iný účel. Konkrétne, všetky informácie a služby smú použiť len súčasní a potenciálni zákazníci spoločnosti FedEx Trade Networks pre vlastné zásielky. Použitie stránok ftn.fedex.com alebo worldtariff.com na poskytovanie informácií o zásielkach alebo na ich prípravu cudzími prepravcami alebo v ich prospech je výslovne zakázané.

Použitie automatického vytáčania alebo dopytovacích zariadení na získavanie informácií prostredníctvom stránok ftn.fedex.com alebo worldtariff.com je prísne zakázané.

FedEx Trade Networks neprijíma návrhy, koncepty ani techniky pre nové služby alebo produkty prostredníctvom stránok ftn.fedex.com alebo worldtariff.com. Ak bude informácia tohto druhu prijatá, nebude sa považovať za dôvernú, FedEx Trade Networks bude mať za to, že táto informácia je voľne použiteľná a môže ju ďalej postúpiť a skúmať akýmkoľvek spôsobom podľa vlastnej úvahy.

Oddiel 3. Prihlásenie sa a registrácia na stránkach ftn.fedex.com a worldtariff.com.

Môžete sa rozhodnúť pre registráciu na stránkach ftn.fedex.com a/alebo worldtariff.com s cieľom získať prístup k interaktívnym funkciám na ftn.fedex.com a worldtariff.com. Prihlásením získate prístup k službe My Global Trade Data na stránke ftn.fedex.com. Prihlásením sa na stránke worldtariff.com získate prístup k službe WorldTariff data na ftn.fedex.com.

Registráciou na stránkach ftn.fedex.com a/alebo worldtariff.com sa zaväzujete poskytnúť presné a aktuálne informácie o sebe podľa pokynov na prihlasovacích a registračných stránkach. Zároveň sa zaväzujete promptne aktualizovať informácie na on-line profile tak, aby bol vždy presný a aktuálny.

Po zaregistrovaní prostredníctvom prihlásenia sa a registrácie na stránkach ftn.fedex.com a/alebo worldtariff.com dostanete užívateľské meno a heslo. Zodpovedáte za utajenie hesla a užívateľského mena a za všetky činnosti realizované pod vaším užívateľským menom a heslom. Zaväzujete sa (a) okamžite informovať FedEx Trade Networks o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho užívateľského mena a hesla a (b) zabezpečiť správne odhlásenie sa zo svojej relácie na stránkach ftn.fedex.com a worldtariff.com na konci každej návštevy.

Oddiel 4. Zmeny na stránkach ftn.fedex.com a worldtariff.com.

Stránky ftn.fedex.com a worldtariff.com a ich obsah je možné zmeniť, vymazať alebo aktualizovať kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Oddiel 5. Ukončenie používania.

Spoločnosť FedEx Trade Networks môže prerušiť, pozastaviť alebo modifikovať stránky ftn.fedex.com a/alebo worldtariff.com kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a FedEx Trade Networks môže zablokovať, ukončiť alebo pozastaviť váš prístup alebo prístup ktoréhokoľvek používateľa na stránky ftn.fedex.com a/alebo worldtariff.com kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu výhradne podľa vlastnej úvahy, a to aj v prípade, ak naďalej umožní prístup ostatným používateľom.

Oddiel 6. Vlastnícke práva.

Stránky ftn.fedex.com, worldtariff.com a ich obsah sú chránené zákonmi USA a medzinárodnými zákonmi o ochrane autorských práv a o ochranných známkach a inými zákonmi. © 1995-2010 FedEx. Všetky práva vyhradené. Konkrétne, umožnením prístupu na stránky ftn.fedex.com a worldtariff.com spoločnosť FedEx Trade Networks neprevádza na nikoho žiadne vlastnícke práva k stránkam ftn.fedex.com, worldtariff.com ani k žiadnemu obsahu, ktorý sa zobrazí, alebo ktorý sa sprístupní prostredníctvom stránok ftn.fedex.com alebo worldtariff.com. Zákazník nesmie kopírovať, upravovať, meniť, prekladať, prenášať, distribuovať, prispôsobovať, reprodukovať, dekompilovať, spätne dešifrovať alebo rozkladať žiadnu časť stránok ftn.fedex.com, worldtariff.com ani ich obsah.

Oddiel 7. Odmietnutie záruky.

STRÁNKY FTN.FEDEX.COM, WORLDTARIFF.COM A ICH OBSAH SA POSKYTUJÚ "V STAVE, V AKOM SA PRÁVE NACHÁDZAJÚ". SPOLOČNOSŤ FEDEX TRADE NETWORKS A OSOBY, KTORÉ JEJ UDELILI LICENCIU, ODMIETAJÚ AKÉKOľVEK A VšETKY ZÁRUKY VÝSLOVNE VYJADRENÉ ALEBO IMPLICITNÉ, OKREM INÉHO IMPLICITNÉ ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, VLASTNÍCKYCH PRÁV A NEPORUŠENOSTI TÝKAJÚCE SA AKÉHOKOľVEK TAKÉHO OBSAHU A VAŠEJ SCHOPNOSTI ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAŤ STRÁNKU FTN.FEDEX.COM A JEJ OBSAH ALEBO STRÁNKU WORLDTARIFF.COM A JEJ OBSAH.

FEDEX TRADE NETWORKS SA VÝSLOVNE ZRIEKA AKÝCHKOľVEK ZÁRUK A VYLUČUJE AKÉKOľVEK ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA STRÁNOK FTN.FEDEX.COM, WORLDTARIFF.COM, SLUŽBY MY GLOBAL TRADE DATA A FUNGOVANIA INTERNETU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, OKREM INÉHO AJ IMPLICITNÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. SPOLOČNOSŤ FEDEX TRADE NETWORKS NEZARUČUJE, ŽE SLUŽBY MY GLOBAL TRADE DATA ALEBO WORLDTARIFF SPLNIA VŠETKY POŽIADAVKY ZÁKAZNÍKOV, ALEBO ŽE BUDÚ FUNGOVAŤ BEZ PRERUŠENIA ALEBO BEZ CHÝB, ALEBO ŽE AKÁKOľVEK CHYBA V SLUŽBÁCH MY GLOBAL TRADE DATA ALEBO WORLDTARIFF BUDE OPRAVENÁ. SPOLOČNOSŤ FEDEX TRADE NETWORKS ĎALEJ NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY, ANI NEDÁVA ŽIADNE VYHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA VÝSLEDKOV POUŽÍVANIA SLUŽIEB MY GLOBAL TRADE DATA ALEBO WORLDTARIFF.COM ZÁKAZNÍKMI Z HľADISKA SCHOPNOSTI, SPRÁVNOSTI, PRESNOSTI, SPOľAHLIVOSTI A POD. ŽIADNA ÚSTNA ANI PÍSOMNÁ INFORMÁCIA, VYHLÁSENIE ALEBO RADA POSKYTNUTÁ SPOLOČNOSŤOU FEDEX TRADE NETWORKS ALEBO OPRÁVNENÝM ZÁSTUPCOM SPOLOČNOSTI FEDEX TRADE NETWORKS NEZAKLADÁ ZÁRUKU.

Oddiel 8. Obmedzenie zodpovednosti.

STRÁNKU FTN.FEDEX.COM A JEJ OBSAH A STRÁNKU WORLDTARIFF.COM A JEJ OBSAH POUŽÍVATE VÝHRADNE NA VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ FEDEX TRADE NETWORKS V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ OSOBE ALEBO SUBJEKTU SŤAŽUJÚCEMU SA VAŠÍM PROSTREDNÍCTVOM ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, SPRIEVODNÉ ANI ŽIADNE INÉ ŠKODY PODĽA AKÝCHKOĽVEK PRÁVNYCH TEÓRIÍ, ZA ŽIADNE CHYBY PRI POUŽÍVANÍ ALEBO PRI NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ STRÁNKU FTN.FEDEX.COM A JEJ OBSAH ALEBO STRÁNKU WORLDTARIFF.COM A JEJ OBSAH, OKREM INÉHO ZA ŠKODY Z TITULU UŠLÉHO ZISKU, STRATY OBCHODNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ, ÚDAJOV, ALEBO ZA ŠKODY NA AKÝCHKOĽVEK POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMOCH, A TO ANI V PRÍPADE, AK STE SPOLOČNOSŤ FEDEX TRADE NETWORKS INFORMOVALI O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD.

Oddiel 9. Náhrada škody.

Súhlasíte s tým, že budete chrániť spoločnosť FedEx Trade Networks, jej materskú spoločnosť, dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti a ich príslušných manažérov, riaditeľov, zamestnancov, splnomocnencov a zástupcov pred akýmikoľvek a všetkými sťažnosťami (i) vyplývajúcimi z vášho porušenia ktorejkoľvek tejto podmienky a z akejkoľvek vašej činnosti vykonanej v súvislosti s touto stránkou a v prípade uplatnenia nárokov poskytnete spoločnosti FedEx Trade Networks, jej materskej spoločnosti, dcérskym spoločnostiam a pridruženým spoločnostiam a ich príslušným manažérom, riaditeľom, zamestnancom, splnomocnencom a zástupcom náhradu.

Oddiel 10. Prepojenia na ďalšie webové stránky.

Na stránkach ftn.fedex.com a worldtariff.com sa nachádzajú prepojenia, ktoré vám umožňujú navštíviť stránky tretích strán. Spoločnosť FedEx Trade Networks nekontroluje žiadnu z týchto stránok ani spoločnosti, ktorým patria. Spoločnosť FedEx Trade Networks nedáva žiadnu záruku týkajúcu sa informácií, ktoré sa nachádzajú na iných webových stránkach, ani za kvalitu alebo prijateľnosť produktov alebo služieb ponúkaných akýmikoľvek osobami alebo subjektmi na iných webových stránkach.

Spoločnosť FedEx Trade Networks netestovala správnosť, fungovanie ani kvalitu softvéru nachádzajúceho sa na iných webových stránkach a za vyššie uvedené nedáva žiadne záruky. Sami by ste mali preskúmať a posúdiť riziká súvisiace s prístupom a používaním akéhokoľvek softvéru na internete ešte pred jeho použitím.

Oddiel 11. Zásady ochrany súkromia.

Zásady ochrany súkromia spoločnosti FedEx Trade Networks upravujú používanie informácií získaných od vás prostredníctvom stránok ftn.fedex.com a worldtariff.com.

Oddiel 12. Vývoz.

Preberáte celú zodpovednosť za súlad so všetkými zákonmi a nariadeniami v Spojených štátoch amerických a v ktorejkoľvek inej krajine, z ktorej sa dostanete na stránky ftn.fedex.com a/alebo worldtariff.com z hľadiska prístupu, používania, vývozu, opakovaného vývozu a dovozu akéhokoľvek obsahu, ktorý sa zobrazí, alebo ktorý je k dispozícii na stránkach ftn.fedex.com a worldtariff.com.

Potvrdzujete a súhlasíte, že nebudete vyvážať ani dovážať žiadny obsah do žiadnej krajiny, z/do ktorej vývoz alebo dovoz obmedzujú zákony Spojených štátov amerických, že nie ste štátnym príslušníkom žiadnej takej krajiny, že nepatríte medzi zakázané osoby uvedené v zozname zakázaných osôb (U.S. Denied Persons List), nemáte špeciálne štátnu príslušnosť ku krajine uvedenej v zozname osobitne vymedzených štátnych príslušností Ministerstva financií USA (U.S. Treasury Department's List of Specially Designated Nationals) a že obsah nebude použitý pri navrhovaní, vývoji alebo výrobe jadrových, chemických alebo biologických zbraní.

Oddiel 13. Rozhodné právo a oddeliteľnosť.

Táto dohoda a používanie stránok ftn.fedex.com a worldtariff.com sa riadi a vykladá podľa práva Spojených štátov amerických a štátu Tennessee, s výnimkou kolíznych ustanovení. Ak príslušný súd z akéhokoľvek dôvodu zistí, že akékoľvek ustanovenie tejto dohody alebo jeho časť je právne neúčinné, také ustanovenie bude vykonávané v maximálnom možnom rozsahu.

Akýkoľvek žalobný nárok súvisiaci so stránkami ftn.fedex.com, worldtariff.com alebo s touto dohodou musí byť do jedného roka od vzniku alebo zamietnutia reklamácie alebo od vzniku žalobného dôvodu uplatnený na príslušnom súde v Shelby County, Tennessee. Túto dohodu je možné meniť alebo upravovať iba s písomným súhlasom spoločnosti FedEx Trade Networks.