Obchodné a colné poradenské služby

Pri hľadaní východísk v zložitom bludisku medzinárodných obchodných pravidiel a postupov sa môžete obrátiť na FedEx Trade Networks ako na dôveryhodného poradcu, ktorý vám ušetrí peniaze, zvýši efektivitu a pomôže vám konať v súlade s predpismi a nariadeniami.

Naši obchodní poradcovia pozorne a dôkladne vyhodnotia vaše dovozné a vývozné operácie. Pripravia vás na colné audity, vyškolia personál, zadefinujú opatrenia a postupy, zatriedia všetky produkty vo vašom katalógu a poskytnú mnohé ďalšie služby.

Medzi naše poradenské služby patrí aj:

  • colné a obchodné partnerstvo proti terorizmu (Customs-Trade Partnership Against Terrorism - C-TPAT),
  • triedenie a databáza produktov,
  • riešenia NAFTA,
  • riešenia pre dodržiavanie colných predpisov,
  • osvedčenie o schopnosti samostatných výpočtov (Importer Self-Assessment Certification - ISA),
  • poradenské služby pri dovoze,
  • poradenské služby pri vývoze.

Pre viac informácií kontaktujte FedEx Trade Networks