ข้อตกลงการใช้งาน ftn.fedex.com

© FedEx Trade Networks Transport & Brokerage, Inc. เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกา และนานาประเทศ สงวนลิขสิทธิ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้จะบังคับใช้กับการใช้งาน FTN.FEDEX.COM รวมถึง My Global Trade Data และ WORLDTARIFF.COM ของคุณ การดูหรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณจะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ที่ระบุไว้ด้านล่าง ในนามของตัวคุณเองและนิติบุคคลที่คุณเป็นตัวแทน (จากนี้ไปจะเรียกรวมกันว่า "คุณ" หรือ "ของคุณ")

FEDEX TRADE NETWORKS หรือบริษัทในเครืออาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขในอนาคตได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการชมหรือใช้งาน FTN.FEDEX.COM และ WORLDTARIFF.COM ครั้งต่อไปจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข อาจจะมีข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมใน FTN.FEDEX.COM และ WORLDTARIFF.COM ที่บังคับการใช้ฟังก์ชั่น คุณสมบัติ ข้อมูล และแอพพลิเคชั่นบางอย่างที่มีใน FTN.FEDEX.COM และ WORLDTARIFF.COM


 1. คำจำกัดความ
 2. การใช้ fedex.com
 3. การลงทะเบียนล็อกอิน fedex.com
 4. การเปลี่ยนแปลง ftn.fedex.com
 5. การสิ้นสุดการใช้
 6. กรรมสิทธิ์
 7. คำสงวนสิทธิ์การรับประกัน
 8. การจำกัดความรับผิดชอบ
 9. การชดเชย
 10. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ
 11. นโยบายความเป็นส่วนตัว
 12. การส่งออก
 13. กฎหมายควบคุมและการแยกส่วนที่ไม่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่เป็นโมฆะ

ส่วนที่ 1 คำจำกัดความ

เนื้อหา: ข้อมูล, กราฟิก, ผลิตภัณฑ์, คุณสมบัติ, การทำงาน, บริการ, และการเชื่อมโยงใน ftn.fedex.com และ worldtariff.com รวมทั้ง My Global Trade Data

FedEx Trade Networks: FedEx Trade Networks, Incorporated, บริษัทแม่และบริษัทย่อย และบริษัทที่เป็นสาขาของบริษัทแม่

คุณ: ตัวคุณเองและนิติบุคคลที่คุณเป็นตัวแทน

ส่วนที่ 2 การใช้ ftn.fedex.com และ worldtariff.com

ftn.fedex.com และ worldtariff.com ให้บริการสำหรับการใช้งาน FedEx Trade Networks ของลูกค้าในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อการติดต่อสื่อสารกับ FedEx Trade Networks เท่านั้น ห้ามบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลใดใช้ หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลและบริการทั้งหมดมีให้ลูกค้า FedEx Trade Networks ในปัจจุบันและในอนาคตใช้เพื่อการขนส่งสินค้าของตนเองเท่านั้น ห้ามใช้ ftn.fedex.com หรือ worldtariff.com เพื่อให้ข้อมูลหรือเตรียมสินค้าโดยหรือเพื่อประโยชน์ของผู้ส่งสินค้าที่เป็นบุคคลที่สาม

ห้ามการใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อหรืออุปกรณ์สอบถามรายละเอียดอัตโนมัติเพื่อให้ได้ข้อมูลผ่าน ftn.fedex.com หรือ worldtariff.com

FedEx Trade Networks มิได้เปิดรับความคิด แนวคิด หรือเทคนิคเกี่ยวกับการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ผ่าน ftn.fedex.com หรือ worldtariff.com ถ้าได้รับ ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นความลับและ FedEx Trade Networks มีสิทธิที่จะนำไปใช้ สื่อสาร และใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในลักษณะใดๆ ได้ตามแต่จะเลือกใช้

ส่วนที่ 3 การลงทะเบียนล็อกอิน ftn.fedex.com และ worldtariff.com

คุณอาจเลือกที่จะลงทะเบียนใน ftn.fedex.com และ/หรือ worldtariff.com เพื่อการเข้าใช้คุณสมบัติการโต้ตอบสื่อสารบน ftn.fedex.com และ worldtariff.com การล็อกอินเข้าสู่ระบบ ftn.fedex.com จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึง My Global Trade Data ที่ ftn.fedex.com การล็อกอินเข้าสู่ระบบ worldtariff.com จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล WorldTariff ที่ ftn.fedex.com

โดยการลงทะเบียนที่ ftn.fedex.com และ/หรือ worldtariff.com คุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับตัวคุณตามหน้าลงทะเบียนล็อกอินเข้าสู่ระบบ และปรับปรุงข้อมูลโปรไฟล์ออนไลน์ของคุณเพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

เมื่อคุณลงทะเบียนล็อกอินใช้ ftn.fedex.com และ/หรือ worldtariff.com คุณจะได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน คุณมีความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่านและรหัสผู้ใช้ของคุณ และคุณมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านและรหัสผู้ใช้ของคุณ คุณตกลงที่จะ (ก) แจ้ง FedEx Trade Networks ให้ทราบเกี่ยวกับการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตจากรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณทันที และ (ข) ทำให้แน่ใจว่าคุณออกจาก ftn.fedex.com และ worldtariff.com ของคุณเมื่อสิ้นสุดการเข้าใช้แต่ละครั้ง

ส่วนที่ 4 การเปลี่ยนแปลง ftn.fedex.com และ worldtariff.com

ftn.fedex.com และ worldtariff.com และเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ลบ หรือปรับปรุง ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่วนที่ 5 การสิ้นสุดการใช้

FedEx Trade Networks อาจยุติ ระงับ หรือแก้ไข ftn.fedex.com และ/หรือ worldtariff.com ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ FedEx Trade Networks อาจปิดกั้น ยุติ หรือระงับการเข้าถึง ftn.fedex.com และ/หรือ worldtariff.com ของคุณและของผู้ใช้ใดๆ ได้ทุกเวลาด้วยสาเหตุใดๆ ตามดุลยพินิจของบริษัท แม้ว่าผู้ใช้รายอื่นยังคงได้รับอนุญาตก็ตาม

ส่วนที่ 6 กรรมสิทธิ์

ftn.fedex.com, worldtariff.com, และเนื้อหาบนเว็บไซต์ ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกาและนานาประเทศ © 1995- FedEx สงวนลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง FedEx Trade Networks มิได้ถือว่าทุกคนที่เข้าถึง ftn.fedex.com และ worldtariff.com มีสิทธิความเป็นเจ้าของใน ftn.fedex.com, worldtariff.com หรือเนื้อหาที่ปรากฏบน หรือให้บริการผ่าน ftn.fedex.com หรือ worldtariff.com ห้ามลูกค้าคัดลอก แก้ไข แปล แจกจ่าย ดัดแปลง ทำซ้ำ ถอดแยก ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือแยกส่วนประกอบใดๆ ของ ftn.fedex.com, worldtariff.com หรือเนื้อหาของเว็บไซต์

ส่วนที่ 7 คำสงวนสิทธิ์การรับประกัน

FTN.FEDEX.COM, WORLDTARIFF.COM และเนื้อหาบนเว็บไซต์ เป็นการให้บริการ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" FEDEX TRADE NETWORKS และผู้ให้สิทธิ์ขอปฏิเสธความรับผิดชอบและการรับประกันใดๆ ที่แสดงอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์บางประการ ชื่อและการไม่ละเมิดสิทธิ์ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาใดๆ ดังกล่าว และความสามารถหรือไม่สามารถใช้ FTN.FEDEX.COM และเนื้อหา หรือ WORLDTARIFF.COM และเนื้อหา

FEDEX TRADE NETWORKS ขอปฏิเสธและยกเว้นการรับประกันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ FTN.FEDEX.COM, WORLDTARIFF.COM, My Global Trade Data และการทำงานของอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ FEDEX TRADE NETWORKS ไม่รับประกันว่า My Global Trade Data หรือ WORLDTARIFF จะตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า หรือไม่รับประกันว่าบริการจะปราศจากการติดขัดหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือไม่รับประกันว่าข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ My Global Trade Data หรือ WORLDTARIFF จะได้รับการแก้ไข นอกจากนี้ FEDEX TRADE NETWORKS จะไม่รับประกัน หรือรับผิดชอบเกี่ยวกับผลการใช้งาน My Global Trade Data หรือ WORLDTARIFF.COM ในแง่ของความสามารถ ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรืออื่นๆ ข้อมูลทางวาจาหรือที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือการยืนยันหรือคำแนะนำโดย FEDEX TRADE NETWORKS หรือตัวแทนที่มีอำนาจของ FEDEX TRADE NETWORKS ไม่ถือเป็นการรับประกัน

ส่วนที่ 8 การจำกัดความรับผิดชอบ

การใช้ FTN.FEDEX.COM และเนื้อหา และ WORLDTARIFF.COM ITS และเนื้อหา ถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม FEDEX TRADE NETWORKS จะไม่รับผิดชอบต่อคุณ หรือบุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ ที่อ้างว่ามาจากคุณ สำหรับความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม หรือที่เป็นผลตามตามมา ที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือความเสียหายอื่นๆ ตามทฤษฎีทางกฎหมายใดๆ สำหรับข้อผิดพลาดใดๆ หรือการใช้หรือไม่สามารถใช้ FTN.FEDEX.COM และเนื้อหา หรือ WORLDTARIFF.COM และเนื้อหา ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายที่ทำให้เกิดการสูญเสียผลกำไรทางธุรกิจ ข้อมูล หรือความเสียหายใดๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ แม้ว่าคุณจะแจ้งให้ FEDEX TRADE NETWORKS ทราบเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

ส่วนที่ 9 การชดเชย

คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดเชย และกัน FedEx Trade Networks บริษัทแม่ สาขา และบริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน และผู้แทนจากการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ และทั้งหมด (i) ที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ เหล่านี้ และกิจกรรมใด ๆ ของคุณในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้

ส่วนที่ 10 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

มีการเชื่อมโยงมากมายในเว็บไซต์ ftn.fedex.com และ worldtariff.com ที่คุณสามารถไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ทั้งเว็บไซต์และบริษัทเหล่านี้ มิได้ถูกควบคุมโดย FedEx Trade Networks FedEx Trade Networks มิได้เป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ให้ไว้หรือมีอยู่บนเว็บไซต์ดังกล่าว หรือมิได้เกี่ยวข้องกับคุณภาพหรือการยอมรับของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอโดยบุคคลหรือหน่วยงานที่อ้างถึงในเว็บไซต์ใดๆ ดังกล่าว

FedEx Trade Networks ไม่ได้ทดสอบและไม่ได้รับประกันความถูกต้อง ประสิทธิภาพ หรือคุณภาพของซอฟแวร์ที่พบในเว็บไซต์ดังกล่าวใดๆ คุณควรวิจัยและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ บนอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะใช้

ส่วนที่ 11 นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ FedEx Trade Networks Privacy Policy จะบังคับใช้กับข้อมูลที่ได้จากคุณผ่าน ftn.fedex.com และ worldtariff.com

ส่วนที่ 12 การส่งออก

คุณต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ที่คุณเข้าถึง ftn.fedex.com และ/หรือ worldtariff.com ว่าด้วยการเข้าถึง การใช้งาน การส่งออก การส่งออกซ้ำ และการนำเข้าเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหรือมีให้ผ่าน ftn.fedex.com และ worldtariff.com

คุณรับทราบและยอมรับว่า คุณจะไม่ส่งออกหรือนำเข้าเนื้อหาใดๆ ไปยังประเทศซึ่งการส่งออกหรือนำเข้าถูกจำกัดสิทธิภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา โดยคุณไม่ได้เป็นพลเมืองของประเทศดังกล่าว คุณไม่ได้อยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการปฏิเสธจากสหรัฐอเมริกา คุณไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีสัญชาติที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ (บัญชีดำ) ของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา และเนื้อหาจะไม่ถูกนำมาใช้ในการออกแบบ การพัฒนา หรือการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ เคมี หรือชีวภาพ

ส่วนที่ 13 กฎหมายควบคุมและการแยกส่วนที่ไม่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่เป็นโมฆะ

ข้อตกลงนี้ และการใช้งาน ftn.fedex.com และ worldtariff.com ของคุณอยู่ภายใต้และได้รับการตีความตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและรัฐเทนเนสซี ทั้งนี้ไม่รวมข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อขัดแย้งของบทบัญญัติทางกฎหมาย ถ้าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ศาลที่มีอำนาจตัดสินคดีพบว่าบทบัญญัติใดของข้อตกลงนี้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดดังกล่าว ไม่มีผลบังคับใช้ บทบัญญัตินั้นจะมีผลบังคับใช้ได้จนถึงระดับสูงสุดตามที่ได้รับอนุญาต

สาเหตุของการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ftn.fedex.com, worldtariff.com หรือข้อตกลงนี้ต้องเริ่มต้นภายในหนึ่งปีหลังจากการเรียกร้อง หรือสาเหตุของการกระทำมีการขยายหรือถูกกันออกไป และจะต้องนำมาขึ้นสู่ศาลที่มีอำนาจตัดสินคดีของเมืองเชลบี รัฐเทนเนสซี ห้ามเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก FedEx Trade Network