Điều khoản Sử dụng ftn.fedex.com

© FedEx Trade Networks Transport & Brokerage, Inc. Nội dung của trang web này được bảo vệ theo luật bản quyền, nhãn hiệu thương mại và các luật khác của Hoa Kỳ và quốc tế. Bảo lưu mọi quyền.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI SỬ DỤNG TRANG WEB FTN.FEDEX.COM, BAO GỒM MY GLOBAL TRADE DATA, VÀ WORLDTARIFF.COM. KHI XEM HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN THAY MẶT CHO CHÍNH MÌNH VÀ TỔ CHỨC DO BẠN ĐẠI DIỆN (SAU ĐÂY GỌI CHUNG LÀ “BẠN” HOẶC “CỦA BẠN”) ĐỒNG Ý VỚI MỌI ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC QUY ĐỊNH DƯỚI ĐÂY.

FEDEX TRADE NETWORKS, HOẶC CÁC CÔNG TY CON CỦA MÌNH, TRONG TƯƠNG LAI CÓ THỂ THAY ĐỔI HOẶC CHỈNH SỬA CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY BẤT CỨ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO, VÀ NẾU BẠN TIẾP TỤC XEM HOẶC SỬ DỤNG TRANG FTN.FEDEX.COM VÀ WORLDTARIFF.COM THÌ BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC THAY ĐỔI VÀ CHỈNH SỬA ĐÓ. CÓ THỂ CÓ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BỔ SUNG ĐƯỢC CÔNG BỐ QUA FTN.FEDEX.COM VÀ WORLDTARIFF.COM ĐIỀU CHỈNH VIỆC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG, TÍNH NĂNG, THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG NHẤT ĐỊNH ĐƯỢC CUNG CẤP QUA FTN.FEDEX.COM VÀ WORLDTARIFF.COM.


 1. Định nghĩa
 2. Sử dụng fedex.com
 3. Đăng ký Đăng nhập fedex.com
 4. Các thay đổi với ftn.fedex.com
 5. Chấm dứt sử dụng
 6. Quyền sở hữu
 7. Thông báo Khước từ Bảo đảm
 8. Giới hạn Trách nhiệm
 9. Bồi thường
 10. Liên kết tới các trang khác
 11. Chính sách Quyền riêng tư
 12. Xuất chuyển dữ liệu
 13. Luật Điều chỉnh và Tính hiệu lực từng phần

Sección 1 Definiciones

Nội dung: thông tin, đồ họa, sản phẩm, tính năng, chức năng, dịch vụ và liên kết trên ftn.fedex.com và worldtariff.com, bao gồm My Global Trade Data.

FedEx Trade Networks: FedEx Trade Networks, Incorporated, công ty mẹ và các công ty con, các công ty con của công ty mẹ

Bạn: Chính bạn và tổ chức mà bạn đại diện

Phần 2. Sử dụng ftn.fedex.com và worldtariff.com.

ftn.fedex.com và worldtariff.com chỉ được cung cấp để các khách hàng hiện tại và tiềm năng của FedEx Trade Networks sử dụng nhằm tương tác với FedEx Trade Networks và không dược sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác. Cụ thể, chỉ các khách hàng hiện tại và tiềm năng của FedEx Trade Networks mới được phép sử dụng mọi thông tin và dịch vụ cho lô hàng của họ. Nghiêm cấm rõ ràng việc sử dụng ftn.fedex.com hoặc worldtariff.com để cung cấp thông tin hoặc chuẩn bị gửi hàng bởi hoặc vì lợi ích của người gửi hàng bên thứ ba.

Nghiêm cấm sử dụng các thiết bị quay số hoặc truy vấn tự động để thu thập thông tin qua ftn.fedex.com hoặc worldtariff.com.

FedEx Trade Networks không chấp nhận các ý tưởng, khái niệm hoặc kỹ thuật cho dịch vụ hoặc sản phẩm mới qua ftn.fedex.com hoặc worldtariff.com. Nếu nhận được thông tin như vậy, thông tin đó sẽ không được coi là bảo mật và FedEx Trade Networks được cho là có thể tự do sử dụng, trao đổi và khai thác thông tin đó dưới bất kỳ hình thức nào tùy ý.

Phần 3. Đăng ký Đăng nhập ftn.fedex.com và worldtariff.com.

Bạn có thể chọn đăng nhập trên tn.fedex.com và/hoặc worldtariff.com để truy cập vào các tính năng tương tác của tn.fedex.com và worldtariff.com. Khi đăng nhập vào ftn.fedex.com, bạn có quyền truy cấp vào phần My Global Trade Data trên ftn.fedex.com. Khi đăng nhập vào worldtariff.com, bạn có quyền truy cập vào dữ liệu của WorldTariff trên ftn.fedex.com.

Khi đăng ký trên ftn.fedex.com và/hoặc worldtariff.com, Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác và cập nhật về Bản thân bạn theo yêu cầu từ các trang Đăng ký Đăng nhập và duy trì và nhanh chóng cập nhật thông tin hồ sơ trực tuyến của bạn để đảm bảo thông tin chính xác và cập nhật.

Khi đăng ký sử dụng ftn.fedex.com và/hoặc worldtariff.com Login Registration, bạn sẽ nhận được ID người dùng và mật khẩu. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu và ID người dùng, và bạn chịu trách nhiệm với mọi hoạt động phát sinh theo mật khẩu và ID người dùng của bạn. Bạn đồng ý (a) thông báo ngay cho FedEx Trade Networks khi ID người dùng và mật khẩu của Bạn bị sử dụng trái phép, và (b) đảm bảo rằng Bạn thoát khỏi phiên truy cập ftn.fedex.com và worldtariff.com khi kết thúc mỗi lần truy cập.

Phần 4. Thay đổi đối với ftn.fedex.com và worldtariff.com.

ftn.fedex.com và worldtariff.com và Nội dung của các trang này có thể được thay đổi, xóa hoặc cập nhật bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Phần 5. Chấm dứt Sử dụng.

FedEx Trade Networks có thể cho ngừng, tạm dừng hoặc sửa đổi ftn.fedex.com và/hoặc worldtariff.com bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, và FedEx Trade Networks có thể chặn, chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của Bạn hay bất kỳ người dùng nào vào ftn.fedex.com và/hoặc worldtariff.com bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì theo sự suy xét của họ, ngay cả khi những người khác vẫn được quyền truy cập.

Phần 6. Quyền sở hữu.

ftn.fedex.com, worldtariff.com, và Nội dung của các trang này được bảo vệ theo luật bản quyền, nhãn hiệu thương mại và các luật khác của Hoa Kỳ và quốc tế. © 1995- FedEx. Bảo lưu mọi quyền. Cụ thể, khi cho phép truy cập vào ftn.fedex.com và worldtariff.com, FedEx Trade Networks không chuyển giao bất kỳ quyền sở hữu nào đối với ftn.fedex.com, worldtariff.com, hay bất kỳ Nội dung nào xuất hiện trên các trang này hoặc được cung cấp thông qua ftn.fedex.com hoặc worldtariff.com. Khách hàng không được sao chép, chỉnh sửa, chuyển ngữ, truyền tải, phát tán, điều chỉnh, tái sản xuất, biên dịch ngược, đảo ngược kỹ thuật hoặc tháo rời bất kỳ phần nào của ftn.fedex.com, worldtariff.com, hoặc Nội dung của các trang này.

Phần 7. Thông báo Khước từ Bảo đảm.

FTN.FEDEX.COM, WORLDTARIFF.COM, VÀ NỘI DUNG CỦA CÁC TRANG NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ VỐN CÓ”. FEDEX TRADE NETWORKS VÀ BÊN CẤP PHÉP CỦA HỌ KHƯỚC TỪ MỌI BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU VÀ KHÔNG XÂM PHẠM ĐỐI VỚI BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO NHƯ VẬY VÀ VIỆC BẠN CÓ HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG FTN.FEDEX.COM VÀ NỘI DUNG TRANG NÀY HOẶC WORLDTARIFF.COM VÀ NỘI DUNG TRANG NÀY.

FEDEX TRADE NETWORKS KHƯỚC TỪ VÀ LOẠI TRỪ RÕ RÀNG MỌI BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI FTN.FEDEX.COM, WORLDTARIFF.COM, MY GLOBAL TRADE DATA, VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA INTERNET, CHO DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI VÀ TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. FEDEX TRADE NETWORKS KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG MY GLOBAL TRADE DATA HOẶC WORLDTARIFF SẼ ĐÁP ỨNG MỌI YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG HOẶC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRANG NÀY SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, HOẶC BẤT KỲ THIẾU SÓT NÀO TRONG MY GLOBAL TRADE DATA HOẶC WORLDTARIFF SẼ ĐƯỢC CHỈNH SỬA. HƠN NỮA, FEDEX TRADE NETWORKS KHÔNG ĐẢM BẢO HAY ĐƯA RA BẤT KỲ CAM ĐOAN NÀO VỀ CÁC KẾT QUẢ KHI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG MY GLOBAL TRADE DATA HOẶC WORLDTARIFF.COM ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG, TÍNH ĐÚNG ĐẮN, ĐỘ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC CÁC KHÍA CẠNH KHÁC. MỌI THÔNG TIN, TUYÊN BỐ HOẶC TƯ VẤN BẰNG LỜI HOẶC BẰNG VĂN BẢN DO FEDEX TRADE NETWORKS HOẶC MỘT NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA FEDEX TRADE NETWORKS ĐƯA RA ĐỀU KHÔNG CẤU THÀNH BẢO ĐẢM.

Phần 8. Giới hạn Trách nhiệm.

BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG FTN.FEDEX.COM VÀ NỘI DUNG TRANG NÀY VÀ WORLDTARIFF.COM VÀ NỘI DUNG TRANG NÀY. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, FEDEX TRADE NETWORKS SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HAY BẤT KỲ CÁ NHÂN HOẶC TỔ CHỨC NÀO YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THÔNG QUA BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, CÓ TÍNH HẬU QUẢ, PHÁT SINH NÀO HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC THEO BẤT KỲ LUẬT NÀO DO CÁC LỖI HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG FTN.FEDEX.COM VÀ NỘI DUNG TRANG NÀY HOẶC WORLDTARIFF.COM VÀ NỘI DUNG TRANG NÀY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI THIỆT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN, VIỆC KINH DOANH, DỮ LIỆU HOẶC THIỆT HẠI VỚI BẤT KỲ HỆ THỐNG MÁY TÍNH NÀO, NGAY CẢ KHI BẠN ĐÃ THÔNG BÁO VỚI FEDEX TRADE NETWORKS VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ.

Phần 9. Bồi thường.

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho FedEx Trade Networks, công ty mẹ, các công ty con và công ty liên kết và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý và người đại diện tương ứng của họ vô can đối với mọi yêu cầu bồi thường (i) phát sinh từ vi phạm của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện này, và bất kỳ hoạt động nào của Bạn được tiến hành liên quan tới trang này.

Phần 10. Liên kết tới các trang khác.

Có các liên kết trên ftn.fedex.com site và worldtariff.com site cho phép Bạn truy cập các trang của bên thứ ba. Các trang này và công ty sở hữu các trang này đều không thuộc quyền kiểm soát của FedEx Trade Networks. FedEx Trade Networks không đưa ra tuyên bố nào về thông tin được đưa ra hoặc cung cấp trên các trang đó hay chất lượng hoặc tính có thể chấp nhận của sản phẩm hay dịch vụ do bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào cung cấp được dẫn chiếu trên các trang đó.

FedEx Trade Networks chưa kiểm tra và không đưa ra tuyên bố về tính chính xác, hiệu quả hay chất lượng của bất kỳ phần mềm nào có thể tìm thấy trên các trang đó. Bạn cần nghiên cứu và đánh giá các rủi ro liên quan khi truy cập và sử dụng bất kỳ phần mềm nào trên Internet trước khi sử dụng chúng.

Phần 11. Chính sách Quyền riêng tư.

Chính sách Quyền riêng tư của FedEx Trade Networks điều chỉnh việc sử dụng thông tin mà Bạn cung cấp thông qua ftn.fedex.com và worldtariff.com.

Phần 12. Xuất chuyển Dữ liệu.

Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm tuân thủ mọi quy định pháp luật của Hoa Kỳ và bất kỳ quốc gia nào khác mà từ đó Bạn truy cập vào ftn.fedex.com và/hoặc worldtariff.com trong việc truy cập, sử dụng, xuất chuyển, tái xuất chuyển hay chuyển nhập bất kỳ Nội dung nào xuất hiện hoặc được cung cấp trên ftn.fedex.com và worldtariff.com.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không xuất chuyển hoặc chuyển nhập bất kỳ Nội dung nào tới bất kỳ quốc gia nào mà việc xuất chuyển hay chuyển nhập đó bị hạn chế theo luật pháp Hoa Kỳ, rằng bạn không phải công dân của bất kỳ quốc gia nào như vậy, bạn không phải một Người bị Cấm Xuất cảnh trong Danh sách Những Người bị Cấm Xuất cảnh của Hoa Kỳ, bạn không phải Công dân bị Chỉ định Trừng phạt Đặc biệt theo danh sách Công dân bị Chỉ định Trừng phạt Đặc biệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, và Nội dung này sẽ không được sử dụng để thiết kế, phát triển hoặc sản xuất vũ khí hạt nhân, hóa học hoặc sinh học.

Phần 13. Luật Điều chỉnh và Tính hiệu lực từng phần.

Thỏa thuận này và việc sử dụng ftn.fedex.com và worldtariff.com của Bạn được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Hoa Kỳ và Bang Tennessee, ngoại trừ các xung đột của quy định pháp luật. Nếu vì bất kỳ lý do gì một tòa án có thẩm quyền tài phán phát hiện bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này, hoặc một phần trong đó, không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ được thi hành trong giới hạn tối đa cho phép.

Bất kỳ nguyên nhân tố tụng nào đối với ftn.fedex.com, worldtariff.com hoặc Thỏa thuận này phải được tiến hành trong vòng một năm sau khi nguyên nhân tố tụng được đưa ra hoặc kháng kiện và phải được đưa lên tòa án có thẩm quyền tài phán trong Hạt Shelby, Tennessee. Không được thay đổi hay sửa đổi Thỏa thuận này khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của FedEx Trade Networks.